خدمات صنایع برودتی آندرانیک

یخ ساز ، برفک ساز ، آب سرد کن

 • یخ ساز

  • طراحی ، اجرا و نصب انواع یخ ساز صنعتی
  • سرویس و نگهداری انواع یخ ساز صنعتی
  • تامین قطعات انواع یخ ساز صنعتی
 • برفکس ساز

  • طراحی ، اجرا و نصب انواع برفک ساز صنعتی
  • سرویس و نگهداری انواع برفک ساز صنعتی
  • تامین قطعات انواع برفک ساز صنعتی
 • آب سرد کن

  • طراحی ، اجرا و نصب انواع آب سرد کن صنعتی
  • سرویس و نگهداری انواع آب سرد کن  صنعتی
  • تامین قطعات انواع آب سرد کن  صنعتی