#505
آیلین نعمتمند
مشارکت کننده

بدنه دستگاه های یخ ساز معمولا از چه جنسی ساخته می شود ؟ و بدنه دستگاه های یخ ساز آندارنیک از چه جنسی ساخته شده است ؟