#510
محمد رضا مدیر
مشارکت کننده

یخ ساز
ظرفیت های اعلام شده برای دستگاه های یخ ساز آندارنیک بر طبق چه شرایطی برآورد می شود؟